بررسی نظامی

Как создавались империи: Мир да Винчи

0
چگونه امپراتوری ها ایجاد شدند - این مجموعه مستند به شما می گوید که چگونه امپراتوری های قدرتمند و بزرگ در آن ایجاد شدند داستان بشریت. چه فداکاری هایی انجام شد تا مردم در یک قدرت جمع شوند. و چگونه ثبات سیستم های پیچیده ای مانند امپراتوری ها حفظ شد.

Возрождение - эпоха архитекторов, которые доказывали, что нет ничего невозможного, эпоха изобретений и новшеств, эпоха да Винчи, Коперника, Гуттенберга.

اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.