بررسی نظامی

آرسنی یاتسنیوک. پانچ قدرتی

0
تمام جهان به این عکس ها خندیدند - نخست وزیر اوکراین از روی سکو در رادا کشیده شد و او را مانند یک بالرین در آغوش خود بلند کرد. آرسنی یاتسنیوک چگونه به قدرت رسید و چرا قد بلند خود را از دست داد؟


اضافه کردن نظر
اطلاعات
خواننده گرامی، برای اظهار نظر در مورد یک نشریه، باید وارد شدن.