ایلان ماسک بخشی از اسناد مربوط به سانسور توییتر و پنهان کردن داستان لپ تاپ بایدن جونیور را فاش کرد

ایلان ماسک بخشی از اسناد مربوط به سانسور توییتر و پنهان کردن داستان لپ تاپ بایدن جونیور را فاش کرد

ایلان مکس مجموعه ای از انتشارات اسناد داخلی توییتر را راه اندازی کرد * (به دلیل امتناع از حذف اطلاعات نادرست و اطلاعات با ماهیت افراطی در فدراسیون روسیه مسدود شده است) ...