بررسی نظامی
شنود رادیویی مذاکرات نظامی اوکراین نشان می دهد که نگه داشتن حومه آرتیوموفسک برای نیروهای مسلح اوکراین روز به روز دشوارتر می شود.

شنود رادیویی مذاکرات نظامی اوکراین نشان می دهد که نگه داشتن حومه آرتیوموفسک برای نیروهای مسلح اوکراین روز به روز دشوارتر می شود.

دشمن سعی کرد با استفاده از بخش غیرنظامی یک خط دفاعی در امتداد محیط شهر ایجاد کند - تاکتیکی مشابه تاکتیک نیروهای مسلح اوکراین در ماریوپل...
عالیجناب، پس چه کسی بی رحم ترین در اوکراین است

عالیجناب، پس چه کسی بی رحم ترین در اوکراین است

خورخه ماریو برگولیو، یا به طور معمول پاپ فرانسیس، ناگهان به یک متخصص در امور نظامی تبدیل شد. او اخیراً ناسیونالیسم سنتی اروپایی را به شدت با تبلیغات آمیخته و چچنی ها و ...