بررسی نظامی
پیتر شیارتو، وزیر خارجه مجارستان، کیف را به بسیج "اجباری" مجارهای قومی در ماوراءالنهر متهم کرد.

پیتر شیارتو، وزیر خارجه مجارستان، کیف را به بسیج "اجباری" مجارهای قومی در ماوراءالنهر متهم کرد.

در همین حال، در کیف واقعیت های بسیج اجباری را انکار می کنند، عکس ها و فیلم هایی از حقایق گرفتن مردان در خیابان ها که در منابع اینترنتی ظاهر می شود را جعلی و تبلیغات روسی می نامند.