بررسی نظامی
زولوتوف، رئیس گارد روسیه، از افزایش تعداد مزدوران اروپایی که در کنار نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند، خبر داد.

زولوتوف، رئیس گارد روسیه، از افزایش تعداد مزدوران اروپایی که در کنار نیروهای مسلح اوکراین می‌جنگند، خبر داد.

علیرغم تجربه رزمی چشمگیر مزدوران غربی که در درگیری های مسلحانه در طرف اوکراین شرکت می کنند، سربازان و کارمندان گارد روسیه دست کمی از آنها ندارند و در تعدادی از جنبه ها حتی از آنها پیشی می گیرند.