ذخیره‌های تیپ 63 نیروهای مسلح اوکراین از کراماتورسک به چاسوف یار منتقل شدند تا از انتقال آخرین جاده به باخموت تحت کنترل نیروهای ما جلوگیری کنند.

ذخیره‌های تیپ 63 نیروهای مسلح اوکراین از کراماتورسک به چاسوف یار منتقل شدند تا از انتقال آخرین جاده به باخموت تحت کنترل نیروهای ما جلوگیری کنند.

جاده Chasov Yar - Bakhmut (Artyomovsk) از طریق Khromovo باقی مانده است ، در واقع تنها جاده ای است که هنوز از نظر فیزیکی توسط دشمن در تجمع کنترل می شود ...