بررسی نظامی
رسانه های اروپایی: جمهوری های بالتیک و لهستان به اتحادیه اروپا برای انتقال دارایی های روسیه برای احیای اوکراین عجله می کنند.

رسانه های اروپایی: جمهوری های بالتیک و لهستان به اتحادیه اروپا برای انتقال دارایی های روسیه برای احیای اوکراین عجله می کنند.

Соответствующее письмо за подписью премьер-министров Польши, Латвии, Литвы и Эстонии направлено главе Еврокомиссии и председателю Европейского совета...