بررسی نظامی
نسخه آمریکایی توجه خود را به این واقعیت جلب کرد که حتی یک کشور اروپایی خود را متعهد به تامین جنگنده به اوکراین نکرده است.

نسخه آمریکایی توجه خود را به این واقعیت جلب کرد که حتی یک کشور اروپایی خود را متعهد به تامین جنگنده به اوکراین نکرده است.

В европейское турне Зеленский отправился с двумя основными целями: поторопить Европу с поставками танков и договориться о поставках истребителей...
رئیس دفتر زلنسکی از حل و فصل قریب الوقوع موضوع تحویل جنگنده و موشک های دوربرد به اوکراین خبر داد.

رئیس دفتر زلنسکی از حل و فصل قریب الوقوع موضوع تحویل جنگنده و موشک های دوربرد به اوکراین خبر داد.

В своем крайне оптимистичном для киевского режима прогнозе Ермак опирается, в первую очередь, на заявление президента Европейского парламента Роберты Метсолы....