بررسی نظامی
آیا سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به شکلی که لنین آن را نمایندگی می کرد وجود داشت؟

آیا سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به شکلی که لنین آن را نمایندگی می کرد وجود داشت؟

اگرچه بخش قابل توجهی از آنچه لنین نوشت به تاکتیک ها و لحظه آن زمان اختصاص دارد، اما هنوز هم می توان از آنها تصویری از آینده شکل داد که بلشویک ها به دنبال نزدیک کردن جامعه روسیه به آن بودند.
یک تحلیلگر بریتانیایی پیشنهاد کرد که نیروهای مسلح اوکراین از نوع جدیدی از پهپادهای دریایی برای حمله به سواستوپل استفاده کردند.

یک تحلیلگر بریتانیایی پیشنهاد کرد که نیروهای مسلح اوکراین از نوع جدیدی از پهپادهای دریایی برای حمله به سواستوپل استفاده کردند.

با قضاوت در تصاویر موجود می توان حدس زد که با احتمال زیاد نیروهای مسلح اوکراین شروع به استفاده از پهپادهای دریایی ساخت اوکراین کردند.