بررسی نظامی
نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید تلاش می‌کند تا با مخالفان و اتحادیه‌های کارگری در انتظار تظاهرات بعدی علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی تماس برقرار کند.

نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید تلاش می‌کند تا با مخالفان و اتحادیه‌های کارگری در انتظار تظاهرات بعدی علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی تماس برقرار کند.

الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه در نظر دارد با نمایندگان جناح های مخالف و احزاب سیاسی در رابطه با اعتراضات جاری علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی رایزنی کند.