بررسی نظامی
مطبوعات ایتالیایی پتانسیل صنعتی فدراسیون روسیه و اروپا را با هم مقایسه کردند: "روسیه بدون نظامی کردن اقتصاد به پایگاه نظامی روی آورده است".

مطبوعات ایتالیایی پتانسیل صنعتی فدراسیون روسیه و اروپا را با هم مقایسه کردند: "روسیه بدون نظامی کردن اقتصاد به پایگاه نظامی روی آورده است".

بزرگترین شرکت های این صنعت 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز در سه شیفت 8 ساعته کار می کنند. هزاران کارگر، تکنسین و مهندس استخدام شده اند...