بررسی نظامی
اولین جنگ های هند

اولین جنگ های هند

اولین مستعمره نشینان بریتانیایی کاپیتان جان اسمیت در سال 1607 وارد آمریکا شدند و شهرک جیمزتاون را در آنجا تأسیس کردند و آن را به افتخار پادشاه انگلیسی جیمز اول نامگذاری کردند. پادشاه به مستعمره نشینان ...