بررسی نظامی
سفیر جمهوری آفریقای مرکزی در فدراسیون روسیه: ما به یک پایگاه نظامی روسیه نیاز داریم که در آن بین 5 تا 10 هزار نظامی روسیه حضور داشته باشند.

سفیر جمهوری آفریقای مرکزی در فدراسیون روسیه: ما به یک پایگاه نظامی روسیه نیاز داریم که در آن بین 5 تا 10 هزار نظامی روسیه حضور داشته باشند.

پیشتر الکساندر بیکانتوف سفیر روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی گفته بود که نزدیک به 2 مربی نظامی روسی در این کشور هستند که برای آموزش ارتش جمهوری به آنجا اعزام شده اند.