بررسی نظامی
یوری ایگنات، رئیس نیروی هوایی نیروهای مسلح اوکراین، اصابت دو موشک روسی به فرودگاه نظامی نزدیک کروپیونیتسکی را تایید کرد.

یوری ایگنات، رئیس نیروی هوایی نیروهای مسلح اوکراین، اصابت دو موشک روسی به فرودگاه نظامی نزدیک کروپیونیتسکی را تایید کرد.

علاوه بر این، برخی از تأسیسات زیرساختی در منطقه سومی مورد اصابت قرار گرفت، این موضوع در ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز به رسمیت شناخته شد.