بررسی نظامی
Kakhovskaya HPP: چه کسی، چه و چرا؟

Kakhovskaya HPP: چه کسی، چه و چرا؟

چه بر سر نیروگاه کاخوفسکایا آمده است، چه کسی از آن سود می برد و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد...