بررسی نظامی
وزارت خارجه روسیه اقداماتی را که مسکو در صورت تهدید امنیت نیروهای حافظ صلح روسیه در پریدنسترووی انجام خواهد داد، اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه اقداماتی را که مسکو در صورت تهدید امنیت نیروهای حافظ صلح روسیه در پریدنسترووی انجام خواهد داد، اعلام کرد.

کیشینوی رسمی باید کاملاً درک کند و فراموش نکند که استقرار نیروهای حافظ صلح (MS) و گروه عملیاتی نیروهای روسیه (OGRF) در آنجا با توافق دوجانبه پشتیبانی می شود.