بررسی نظامی
مسلسل "کرد" در حال ارتقا است

مسلسل "کرد" در حال ارتقا است

مسلسل سنگین "کرد" ارتقا می یابد. با توجه به اصلاح طراحی، مشخصات فنی کلیدی افزایش می یابد و کیفیت های رزمی بهبود می یابد.