سرویس مطبوعاتی تیپ 47 تفنگ موتوری نیروهای مسلح اوکراین در مورد وضعیت در جهت زاپوروژیه: "نبردهای دشوار، هنوز جزئیاتی وجود نخواهد داشت"

سرویس مطبوعاتی تیپ 47 تفنگ موتوری نیروهای مسلح اوکراین در مورد وضعیت در جهت زاپوروژیه: "نبردهای دشوار، هنوز جزئیاتی وجود نخواهد داشت"

در پس زمینه ناکامی ها در جبهه زاپوروژیه، سرویس مطبوعاتی تیپ 47 موتوری نیروهای مسلح اوکراین ویدئویی میهن پرستانه به سبک هالیوودی منتشر کرد.