بررسی نظامی
قایق های توپدار فارسی

قایق های توپدار فارسی

در زمان امپراطور ناپلئون سوم که آرزوی داشتن ارتش و نیروی دریایی را در سر می پروراند که در خور قدرت بزرگ او باشد، یک فرد یوجین فارسی، افسر نیروی دریایی و مخترع در طول راه، به سراغ او رفت...