وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست کیف در مورد تخصیص کمک نظامی به اوکراین برای سال آینده به توافق نرسیدند.

وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست کیف در مورد تخصیص کمک نظامی به اوکراین برای سال آینده به توافق نرسیدند.

امروز نشست غیررسمی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در کیف برگزار شد که در آن دو موضوع اصلی کمک به اوکراین و افزایش فشار بر روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز مطبوعاتی گروه "غرب": در جهت کوپیانسک، نیروهای مسلح اوکراین سه توپ و دو جوخه جنگنده را از دست دادند.

رئیس مرکز مطبوعاتی گروه "غرب": در جهت کوپیانسک، نیروهای مسلح اوکراین سه توپ و دو جوخه جنگنده را از دست دادند.

در منطقه تعدادی از شهرک های منطقه خارکف در جهت کوپیانسکی، ضربات قابل توجهی به مواضع نیروهای مسلح اوکراین وارد شد که منجر به از دست دادن دو جوخه نیروی انسانی و چندین واحد شد.