فیلمی از انهدام قایق ها با "تباران دریایی" نیروهای مسلح اوکراین که سعی در عبور از دنیپر در شب داشتند، نشان داده شده است.

فیلمی از انهدام قایق ها با "تباران دریایی" نیروهای مسلح اوکراین که سعی در عبور از دنیپر در شب داشتند، نشان داده شده است.

ویدئویی دیگر انهدام یک ایستگاه پایه متحرک نیروهای مسلح اوکراین در Tyaginka در مقابل کرینوکی توسط پهپاد کامیکازه نیروهای مسلح روسیه "Lancet-1" را نشان می دهد.