معامله غلات جالب نیست: کشاورزان لهستانی به سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا و ترجیحات اوکراین اعتراض کردند

معامله غلات جالب نیست: کشاورزان لهستانی به سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا و ترجیحات اوکراین اعتراض کردند

کشاورزان لهستان برای ابراز نارضایتی از سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا و رقابت ناعادلانه از سوی کشورهای غیر اتحادیه اروپا، جاده های سراسر کشور را مسدود می کنند. روز دوشنبه آنها ...