بررسی نظامی
TsNIItochmash بزرگترین دسته از فشنگ های تپانچه 9X21 میلی متری را در سال های اخیر در اختیار وزارت دفاع قرار داده است.

TsNIItochmash بزرگترین دسته از فشنگ های تپانچه 9X21 میلی متری را در سال های اخیر در اختیار وزارت دفاع قرار داده است.

Патрон с пулей со свинцовым сердечником под индексом 7Н28 предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной защиты...