چگونه سلطنت 1000 ساله فرانسه نابود شد

چگونه سلطنت 1000 ساله فرانسه نابود شد

230 سال پیش، یک قیام در پاریس رخ داد - یکی از رویدادهای برجسته انقلاب فرانسه. انقلاب دوم به این واقعیت منجر شد که سلطنتی که حدود هزار سال در فرانسه وجود داشت ...